POUČENÍ

ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), a dále ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady č. (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR).

 

Správce a zpracovatel

Správcem i zpracovatelem osobních údajů je statutární město České Budějovice, IČO: 00244732, se sídlem nám. Přemysla Otakara II., 1/1, 370 92 České Budějovice (dále jen „Správce). Zákazník v rámci tohoto poučení poskytuje Správci informace dle příslušných ustanovení GDPR, a to zejména kontaktní údaje zákazníka.

 

Zákazník je tímto poučen:

• o účelu zpracování, pro který jsou osobní údaje určeny,

• o době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

• o existenci práva požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů (žadatele), jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování,

• o právu vznést námitku proti zpracování,

• o existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou veškeré informace o zákazníkovi, které zákazník poskytl Správci na základě registrace, která je nezbytná pro rezervaci a zakoupení vstupenek on-line prostřednictvím městského rezervačního systému CBsystem, jejímž provozovatelem je Správce (dále jen „Osobní údaje“).

 

Zásady a účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány dle zásad zpracovávání osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR a Zákona.

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány pro účely poskytování služeb městského rezervačního systému CBsystem, které mimo jiné zahrnují i kontaktování zákazníka při případné změně představení, na které si rezervoval či přímo zakoupil vstupenku přes svoji registraci. Dále pak pro účely analytické a statistické.

 

Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

Používáme kódy od společností Google Inc (Google Tag manager, Adwords, Google Analytic). Seznam.cz, a.s. (Sklik) a Facebook Ireland Ltd., které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků a zákazníků portálu.

Osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány pouze elektronicky v zabezpečeném datovém úložišti. Data předávána mezi zařízením Zákazníka a serverem Správce/CBsystemu jsou vždy šifrována pomocí SSL protokolu.

 

Doba zpracování Osobních údajů

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány a uchovávány po dobu registrace.

 

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje bude přijímat, shromažďovat a zpracovávat Správce. Osobní údaje mohou být zpracovány manuálně a i automatizovaně. Osobní údaje mohou být poskytnuty rovněž třetí straně, zejména Pořadatelům akcí, na které si zákazník zakoupil či rezervoval vstupenku.

 

Opatření k zajištění ochrany Osobních údajů

Správce informuje zákazníka, že na úrovni informačního systému, který bude Osobní údaje zpracovávat, bude realizováno jejich několika úrovňové zabezpečení.

 

Práva subjektu údajů (zákazníka)

Zákazník má právo přístupu k Osobním údajům, a to v rozsahu stanoveném Zákonem a GDPR. Zákazník může podat žádost Správci, ve které může požadovat informaci o zpracování Osobních údajů, přičemž Správce je povinen tuto informaci zákazníkovi bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace je vždy sdělení o

a) účelu zpracování Osobních údajů,

b) osobních údajích, případně kategoriích Osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

c) příjemci, případně kategoriích příjemců. Správce má právo požadovat za poskytnutí informace přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Zákazník má dále práva vymezená v Zákoně a GDPR. V případě, kdy Zákazník zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo

a) požádat Správce o vysvětlení,

b) požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. V případě, že je požadavek zákazníka podle předchozí věty shledán oprávněným, Správce zákazníka o tom informuje a zároveň odstraní neprodleně závadný stav. V případě, že by Správce takovémuto požadavku nevyhověl, má zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů

Zákazník je oprávněn kdykoli svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů písemně odvolat a toto odvolání prokazatelně doručit na podatelnu Správce (nám. Přemysla Otakara II, 1/1, 370 92 České Budějovice). Zákazník je oprávněn písemně požádat Správce o likvidaci Osobních údajů a Správce je povinen takové žádosti vyhovět nejpozději do jednoho týdne ode dne jejího doručení. Správce není povinen provést likvidaci Osobních údajů, stanoví-li tak zvláštní zákon týkající se uchovávání osobních údajů pro účely archivnictví a uplatňování práv v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení. Správce není povinen provést likvidaci Osobních údajů, bude-li to nezbytné z hlediska splnění zákonné povinnosti Správce v rámci soudních či správních řízení, kterých je nebo bude Správce účastníkem, k ochraně práv Správce nebo ochraně osobní bezpečnosti Správce.

 

PROHLÁŠENÍ O UDĚLENÍ SOUHLASU

Zákazník výslovně prohlašuje, že byl řádně poučen dle shora uvedených zákonů o skutečnostech týkajících se ochrany Osobních údajů. Vyplněním registrace a každou aktualizací Osobních údajů uděluje zákazník statutárnímu městu České Budějovice, se sídlem nám. Přemysla Otakara II, 1/1, 370 92 České Budějovice, jakožto Správci Osobních údajů, souhlas se zpracováním Osobních údajů ve shora uvedeném rozsahu. Zpracováním Osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které Správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s Osobními údaji, a to automatizovaně či jinými prostředky. Zpracováním Osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupnění, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

 

 

Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 GDPR1 (dále „Informace“) – Společní správci CBsystem

 

1. Kdo je správcem osobních údajů?

 

1.1 Jihočeské divadlo, příspěvková organizace, IČO: 00073482, se sídlem: Dr. Stejskala 424/19, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice, zapsané u Krajského soudu v Českých Budějovicích, pod sp. zn. Pr 112 (dále „Divadlo“) a město České Budějovice, IČO: 00244732, se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice (dále „Město“) společně stanovily účely a prostředky zpracování osobních údajů diváků při nákupu vstupenek do Divadla prostřednictvím centrálního rezervačního systému provozovaného Městem (CBsystem), jsou tedy ve smyslu čl. 26 GDPR společnými správci (dále společně „Správci“).

1.2 Touto cestou bychom Vás rádi informovali o způsobu, jakým Správci nakládají s Vašimi osobními údaji. Správci zpracovávají všechny osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle GDPR, a na to navazujícími právními předpisy.

1.3 Prosím, vezměte na vědomí, že zakoupit vstupenku či vyplňovat formuláře se svými osobními údaji smějí pouze osoby starší 16 let.

1.4 Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste Správcům poskytli, byly přesné a úplné. Prosíme Vás proto, abyste nás informovali o jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 dní ode dne, kdy změna nastala.

1.5 V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na e-mail: osobniudaje@jihoceskedivadlo.cz

 

2. Subjekty údajů – čí osobní údaje a v jakém rozsahu Správce zpracovává?

 

2.1 Správci zpracovávají osobní údaje diváků, které Správci získali v souvislosti s prodejem vstupenek do Divadla, a to zejména v rozsahu: Identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa);

 

3. Proč tyto osobní údaje Správci zpracovávají a co je k tomu opravňuje?

 

3.1 Správci zpracovávají osobní údaje uvedené v článku 2.1 zejména z těchto důvodů (účelů):

3.1.1 Uzavření a plnění smlouvy – tj. rezervace či nákup vstupenek a produktů Divadla, objednávka předplatného, oznámení o zrušení představení či jiných služeb, a to v souladu s článkem 6/1 b GDPR – plnění smlouvy. Subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnost tyto osobní údaje poskytnout, nicméně bez těchto údajů nemůže být smlouva uzavřena a/nebo podle ní nemůže být plněno.

3.1.2 Evidenční a organizační účely, a to na základě článku 6/1 f GDPR – oprávněný zájem. Správci zpracovávají osobní údaje ve svém oprávněném zájmu (vedení databáze subjektů údajů a jejich kontaktních údajů, evidence pohledávek, evidence souhlasů, marketingové účely apod.). Subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Vůči tomuto zpracování lze vznést námitky.

3.1.3 Přímý marketing služeb Divadla, a to na základě článku 6/1 f GDPR v případě diváků/klientů, kteří v souvislosti s nákupem služeb uvedli podrobnosti svého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu. Zákazník je oprávněn odmítnout zasílání obchodních sdělení. Lze tak učinit na e-mail: osobniudaje@jihoceskedivadlo.cz a později kdykoliv prostřednictvím každého jednotlivého sdělení.

3.1.4 Zajištění zákaznického a technického servisu ze strany Města Divadlu, a to na základě článku 6/1 f GDPR – oprávněný zájem. Správci zpracovávají osobní údaje ve svém oprávněném zájmu (Město zajišťuje provoz CBsystemu (platformy sloužící k prodeji vstupenek do Divadla) a zajišťuje Divadlu technický i zákaznický servis. Subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnost za tímto účelem tyto osobní údaje poskytnout, vstupenky a produkty do Divadla si může koupit i jiným způsobem, například na pokladně Divadla. Vůči tomuto zpracování lze vznést námitky.

 

4. Jak Správci zpracovávají osobní údaje subjektů a komu je můžou poskytnout?

 

4.1 Zpracování osobních údajů subjektů údajů probíhá manuálně i za použití automatizovaných prostředků. Automatizovaně dochází ke zpracování zejména souvislosti s vyřízením registrace či provedením platby přes platební portál. Osobní údaje jsou zpracovávány:

4.1.1 Správci, popř. jejich zaměstnanci.

4.1.2 Společností Perfect System, s.r.o., IČO: 26480981, se sídlem Radlická 3301/68, Smíchov, 150 00 Praha 5, která zajišťuje správu a správnou funkčnost CBsystemu a která je zpracovatelem a Město s ní má řádně uzavřenu smlouvu o zpracování, která splňuje podmínky GDPR.

4.1.3 Externími zpracovateli, se kterými Správci spolupracují, a s nimiž mají uzavřenou řádnou smlouvu o zpracování osobních údajů. S ohledem na změny v osobách zpracovatelů / větší množství zpracovatelů, bude Subjekt údajů o zpracovatelích informován na základě žádosti.

 

4.2 Osobní údaje subjektů údajů mohou být dále poskytnuty:

4.2.1 Subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny požadovat sdělení osobních údajů (např. Policie ČR, kontrolní úřady apod.).

 

4.3 Není-li v této Informaci uvedeno jinak, nejsou osobní údaje předávány do žádné třetí země nebo mezinárodní organizaci (tzn. mimo EU).

 

5. Jak dlouho budou Správci uchovávat osobní údaje?

 

5.1 Není-li v této Informaci uvedeno jinak, budou Správci osobní údaje subjektů údajů uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu či oprávněného zájmu Správců, po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv Správců. Konkrétní informace budou subjektu sděleny na jeho žádost.

 

6. Jaká jsou práva subjektů údajů?

 

6.1 Subjekt údajů má právo na:

6.1.1 Zpřístupnění zpracovávaných osobních údajů, opravu nepřesných či doplnění neúplných osobních údajů.

6.1.2 Odvolání souhlasu ohledně zpracování osobních údajů. 

6.1.3 Výmaz osobních údajů, pokud pomine účel či právní důvod pro jejich zpracování.

6.1.4 Omezení zpracování osobních údajů; současně má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování v případě zpracování na základě oprávněného zájmu.

6.1.5 Poskytnutí informace o třetích osobách, kterým byly osobní údaje zpřístupněny.

6.1.6 Oznámení ohledně porušení zabezpečení osobních údajů, pokud takové porušení představuje vysoké riziko pro jeho práva a svobody, ledaže se Správcům povedlo již zavést technická a organizační ochranná opatření nebo opatření, která zajistí, že vysoké riziko se pravděpodobně neprojeví.

 

6.2 V případě, že se subjekt údajů domnívá, že Správci při zpracování osobních údajů porušili právní předpisy, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz ) nebo se domáhat soudní ochrany.

 

6.3 Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Město - KRUCEK, s.r.o., IČO: 02037297, se sídlem Táboritská 1000/23, Žižkov, 130 00 Praha 3,
kontaktní osoba: Ing. Rodan Svoboda, e-mail: rodan.svoboda@krucek.cz

Tato informace je platná ke dni 14.10.2021

 

___________________________________________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).